Metoda

METODA QUANTUM HEALING SPACE (QHS)

– MENTAL & EMOTIONAL FREEDOM

 

QUANTUM HEALING SPACE powstał z analizy i połączenia szeregu podejść i technik wraz z testowaniem ich krótko i długoterminowej skuteczności. Z precyzją i uważnością została opracowana metodologia, która będąc w ciągu nieustającej ewolucji pozwala nam poszerzać zakres wiedzy na temat możliwości ludzkiej psychiki. Łączy ona najnowsze badania z dziedziny psychologii, biologii, genetyki, epigenetyki z podejściami mniej klasycznymi. To, co znacząco odróżnia QHS od klasycznych oraz nawet nowoczesnych terapii oraz coachingu, to jej holistyczność.

Zasługą QHS jest uwzględnienie faktu, że dla pełnej efektywności zarówno pracy terapeutycznej, coachingowej, jak i rozwojowej konieczne jest w oddziaływaniach i uzdrawianiu uwzględnienie dwóch płaszczyzn: (1) mentalno-emocjonalno-zachowaniowej i (2) biologicznej. Wówczas działania ukierunkowane na eliminację określonego problemu owocują oczekiwanym, bądź lepszym od oczekiwanego, rezultatem. Bardzo ważnym odkryciem QH w zakresie oddziaływania i skutecznego leczenia ludzkiej psychiki jest obserwacja, że biologia związana z funkcjonowaniem Komórki Macierzystej naszego mózgu jest nierozerwalnie związana z psychiką i jej kondycją – jest swoistą podstawą jej funkcjonowania.

Znając i pracując w różnych podejściach terapeutycznych, rozwojowych i coachingowych możemy stwierdzić, że wartym uwagi jest fakt, że w odróżnieniu od wielu metod i podejść w QHS nie tworzymy bypassów. Bypass umożliwia swojego rodzaju ominięcie istniejącego problemu poprzez stworzenie sztucznego obejścia danej trudności. Dzięki temu zarówno w różnych podejściach terapeutycznych, jak w coachingu możliwe jest poczucie ulgi, gdyż nie musimy spotykać się z danym problemem w sposób bezpośredni. Nie leczy to jednak danego problemu, ani jego źródeł. Jeżeli chcielibyśmy użyć metafory drogi, to dziura w jezdni wciąż istnieje, choć można ją objeżdżać. Oczywiście do czasu, gdy objazd będzie funkcjonował poprawnie i we właściwy sposób. Z różnych powodów także objazd może zostać zamknięty. To prowadzi do konkluzji z obserwacji z praktycznej, że działanie by-passów jest ograniczone w czasie – trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nawet osoby, które mają wrażenie, że bypass działa, mówią często, że wydaje im się, że coś głębiej wciąż się odzywa i do pełnego komfortu wciąż im dużo brakuje, choć na ten moment i tak jest lepiej niż było wcześniej. Jeden z naszych klientów przyrównał swoje wcześniejsze doświadczenia terapeutyczne i coachingowe do malowania ściany, którą porasta grzyb i pleśń zwykłą farbą bez poprzedzających działań usuwających te organizmy z powierzchni. Jest tylko kwestią czasu, kiedy spoza warstw farby zacznie w całej okazałości, nawet większej niż początkowa znowu wychodzić grzyb i pleśń.

QUANTUM HEALING SPACE nie zakłada by-passów. QHS swą unikalność zawdzięcza swej skuteczności – umiejętne dotarcie do źródła problemu na poziomie mentalnym i biologicznym, jak i skuteczne go uzdrowienie wpływa bezpośrednio na efekt końcowy – uwolnienie od ciążących wzorców, negatywnych emocji, szeregu lęków – co w konsekwencji prowadzi do nieporównywalnej poprawy jakości życia w każdym jego aspekcie. Ponadto odzyskiwane Stany Przepływu Życia, do których oferujemy dostęp, znacząco wpływają na jakość codziennego funkcjonowania, wzrost potencjału, kreatywności, satysfakcji.

W ciągu ostatnich lat zauważalna jest pogłębiająca się świadomość zależności pomiędzy biologią, a ludzką psychiką (emocjami, wzorcami mentalnymi). Psychika ludzka okazała się być nierozerwalnie związana z biologicznym zdrowiem, jak i odwrotnie – stan umysłu bezpośrednio wpływa na naszą biologię. Można pokusić się o stwierdzenie, że nasza biologia odpowiada właściwie 1:1 naszej psyche.

QUANTUM HEALING SPACE wyjaśnia oraz uzdrawia złożone wzorce ludzkiej psychiki odwołując się do jej biologicznych zależności. Traumy, których doświadczyliśmy zarówno w okresie prenatalnym, jak i w czasie go poprzedzającym, mają niebagatelny wpływ na stan naszej psychiki, a także na nasz stan „tu i teraz”. Biologiczne uszkodzenia (w strukturze Komórki Macierzystej znajdującej się w naszym mózgu), bezpośrednio przekładają się na płaszczyznę psychicznych urazów, lęków, fobii, ograniczających przekonań, jak i kształtu naszego życia. Prawidłowo funkcjonujący świat biologii wewnątrz nas owocuje zdrowiem psychicznym, życiem pełnym komfortu i stabilności. Analogicznie każde odstępstwo od zdrowia na płaszczyźnie biologicznej skutkuje urazem psychicznym, objawiającym się w formie przekonań, lęków, poczucia dyskomfortu, zaburzeń psychicznych.

QUANTUM HEALING SAPCE posługuje się sprawdzoną i skuteczną metodologią uzdrawiającą biologiczne mikrostruktury naszego mózgu. To w sposób natychmiastowy i automatyczny leczy ich psychologiczne odzwierciedlenie doświadczane na co dzień na poziomie myśli i emocji. Innymi słowy leczenie uszkodzeń biologicznych uzdrawia nasze wzorce, przekonania, traumy, emocje rządzące naszym życiem. Leczenie to zawdzięcza swą skuteczność docieraniu do samego źródła problemu – do podstawy biologicznego aspektu traumy, którego uleczenie sprawia, że zbudowany na nim wzorzec, emocja, sposób myślenia oraz doświadczenia rzeczywistości, zachowanie itp., po prostu znika. Powraca biologiczna i mentalno-emocjonalna równowaga, wyrażana poprzez odczuwany spokój, neutralność, poczucie wpływu i wolność w uzdrawianym temacie. Zanika gra danego problemu realizowana w życiu – a co za tym idzie, oswobadzamy się z kajdan naszych iluzji i ograniczeń życiowych. Uwalnia się pełen nasz potencjał, prawdziwy i zdrowy w swej naturze. Towarzyszy mu poczucie wolności i niezależności, pełniejszego bycia sobą.

QUANTUM HEALING SPACE obejmuje również dostęp do unikalnych, ponadprzeciętnych stanów świadomości (tzw. Life Flow States). Nadają one życiu nową, lepszą jakość, wzbogacając je o walory, którymi się charakteryzują.

Pewnie co jakiś czas możesz zaobserwować, że niektórzy ludzie są bardziej szczęśliwi niż inni, osiągają łatwiej i więcej sukcesów, są zdrowsi i bez trudu znoszą niepowodzenia i porażki, które w naturalny sposób mogą pojawić się w życiu. Badanie ostatnich lat pokazują, że stosunkowo niewielki procent ludzkiej populacji żyje niemal ciągle w stanie przepływu/stanach przepływu. Jeżeli obserwujesz uważnie rzeczywistość z pewnością możesz zauważyć, że niektórzy z ludzi wykazują zdecydowanie mniejszą reaktywność na różnego rodzaju trudne sytuacje i bodźce zewnętrzne w porównaniu z resztą populacji. Dzieje się tak, ponieważ mają oni w większym lub nawet czasami 100% stopniu stan przepływu życia zwany Inner Silencing pozwalający na spokojne reagowanie i szybkie wyciszanie reakcji na negatywne bodźce zewnętrzne. Nie jest to z reguły żadną zasługą tych osób. Po prostu na biologicznej ruletce życia wylosowali po prostu mniejszy zestaw uszkodzeń na poziomie fizjologicznym Komórki Macierzystej mózgu, który pozwala im posiadać ten stan.

Główną cechą Life Flow States (Stanów Przepływu Życia) jest ich naturalność – dostęp do nich możliwy jest dzięki uleczeniu blokujących ich traum (w początkowym okresie tworzenia się poszczególnych struktur mózgowych – przed okresem prenatalnym, w okresie prenatalnym, w czasie porodu oraz już podczas naszego życia w sposób świadomy w tym świecie) według ściśle określony procedur opracowanych w QHS. Wówczas określony pozytywny stan świadomości może się prawidłowo wyrazić w całej swej okazałości, wraz z zasobami, które oferuje. Potencjał pełnego wyrażania się każdego ze stanów ma każdy z nas, a ich jedynie częściowe odczuwanie i działanie spowodowane jest jedynie uszkodzeniami na poziomie biologicznym. Uzdrowienie biologicznych struktur, jak i traum z nimi związanych, daje bezpośrednie przełożenie na ekspansję Life Flow States, a co za tym idzie, na znaczącą poprawę jakości życia, życia niejako w nowym, lepszym wymiarze na poziomie świadomościowym i emocjonalnym.